Slide background
Slide background
Slide background
Strategie voor de leefomgeving vanuit de menselijke maat.
We maken allemaal gebruik van het stukje aarde dat Nederland heet. Dat is vaak complex en dynamisch. Naast visie op, kennis van en kunde gericht op de leefomgeving, de regels en de praktijk is ook een dosis idealisme gericht op het vinden van oplossingen nodig. Van belang is te blijven zien dat het mensenwerk is:
  • Mensen bij de overheid worden steeds meer regisseur of verleider, maar hebben tegelijkertijd een bijzondere verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving. Er is een spanningsveld tussen uitnodigingsplanologie en burgerparticipatie aan de ene kant en bestuur en volksvertegenwoordiging aan de andere kant. Dat vraagt om een herijking van de manier van besturen en besluiten en oog voor het bouwen aan vertrouwen van burgers in de overheid.
  • Een nieuwe manier van gebieds- en locatieontwikkeling die past in een gebiedsgerichte aanpak is nodig. Mensen die initiatieven nemen (bedrijven, corporaties, ontwikkelaars en particulieren) kunnen processen in hun voordeel veranderen door de geijkte paden lost te laten en elkaar op te zoeken. Dat is broodnodig vanwege de maatschappelijke opgaven die er liggen vanuit duurzaamheid, circulaire economie, kringlooplandbouw, klimaatverandering, biodiversiteit en gezondheid. Dat is nieuw, uitdagend, kan bedreigend zijn en vraagt om creativiteit en wendbaarheid. 
  • Mensen in gebieden zijn mondig, goed geïnformeerd en vooral ervaringsdeskundigen. Zij verwachten van overheden en initiatiefnemers dat zij betrokken worden. Dat vraagt om het juiste taalgebruik, heldere processen, respect voor opvattingen en begrip voor emoties. Participatie gaat niet vanzelf. 
Alleen als mensen elkaar vinden, ontstaat er meerwaarde en kwaliteit. Dan pas zijn er kansen voor duurzame ontwikkeling. Werken aan draagvlak kan procedures voorkomen en geeft positieve in plaats van negatieve energie. Iedere ontwikkeling kent zijn eigen rolverdeling en verhoudingen en heeft een strategie nodig.

Onder mijn werknaam Van der Schoot advies ondersteun ik mensen en voeg waarde toe aan het proces. Ik analyseer met oog voor alle invalshoeken en verbind deze tot goed onderbouwde oplossingen, waar ik draagvlak voor zoek. De Omgevingswet zit vol kansen: als je ze weet te vinden. De geest van de wet is de geest van deze tijd. Dit vraagt van iedereen die bezig is met de fysieke leefomgeving een andere manier van denken en werken. Ik kan u helpen een strategie te vinden voor uw vraagstuk of opgave.
GUN
uzelf actuele kennis,
koop mijn nieuwe boek!
MENSELIJK
Oog voor mens en omgeving binnen de juridische puzzel.
NIEUWE STRUCTUREN
RO gaat nog te veel over de geijkte paden. Durf die los te laten.
DRAAGVLAK
RO bekijk je vanuit alle invalshoeken. Alleen dan krijg je mensen mee.
WAT VINDEN ANDEREN?
Ik volg de Trends- en actualiteitenmiddagen van Trees van der Schoot nu enkele jaren. Ik kan volmondig zeggen: een aanrader! Telkens is Trees erin geslaagd de ontwikkelingen op het terrein van de Ruimtelijke Ordening vlot en op heldere wijze uiteen te zetten. Zij heeft veel voeling met de gemeentelijke praktijk en komt met concrete tips. Zo heeft zij mij op het spoor gezet van de gemeentelijke coördinatieregeling. In Barneveld passen we die regeling nu geruime tijd veelvuldig en succesvol toe.
Jolmer de Goeij, Senior jurist / planoloog