Slide background
Slide background
Slide background
Strategie voor de leefomgeving vanuit de menselijke maat.
We maken allemaal gebruik van het stukje aarde dat Nederland heet. Dat is vaak complex en dynamisch. Naast visie op, kennis van en kunde gericht op de leefomgeving, de regels en de praktijk is ook een dosis idealisme gericht op het vinden van oplossingen nodig. Van belang is te blijven zien dat het mensenwerk is:
  • Mensen bij de overheid worden steeds meer regisseur of verleider, maar hebben tegelijkertijd een bijzondere verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving. Er is een spanningsveld tussen uitnodigingsplanologie en burgerparticipatie aan de ene kant en bestuur en volksvertegenwoordiging aan de andere kant. Dat vraagt om een herijking van de manier van besturen en besluiten, andere werkprocessen en bouwen aan vertrouwen van burgers in de overheid.
  • Daarvoor is ook een gebiedsgerichte aanpak is nodig. Mensen die initiatieven nemen (bedrijven, corporaties, ontwikkelaars en particulieren) kunnen processen in hun voordeel veranderen door de geijkte paden los te laten en elkaar op te zoeken.
  • Mensen in gebieden zijn mondig, goed geïnformeerd en vooral ervaringsdeskundigen. Zij verwachten van overheden en initiatiefnemers dat zij betrokken worden.
Alleen als mensen elkaar vinden, ontstaat er meerwaarde en kwaliteit. Dan pas zijn er kansen voor duurzame ontwikkeling. Werken aan draagvlak kan procedures voorkomen en geeft positieve in plaats van negatieve energie. Iedere ontwikkeling kent echter zijn eigen rolverdeling en verhoudingen en heeft een strategie nodig.

Iedere ontwikkeling is gebaat bij duidelijkheid over de te behalen doelen. Het beleid van overheden kan veel meer toegankelijk, overzichtelijk en transparant zijn. Ik heb daarvoor een werkwijze bedacht volgens de geest van de Omgevingswet en gebaseerd op de instrumenten van de Omgevingswet, die ik 'Beleidshuis bouwen' heb genoemd. Samen met een aantal overheden ben ik dit model aan het scherp slijpen.

Ook nodig zijn: het juiste taalgebruik, een andere manier van ontwerpen, heldere processen, respect voor opvattingen en begrip voor emoties. Oftewel: het bouwen aan relaties en het zoeken naar verbinding. Dat is voor mij de rol van participatie. Dat gaat niet vanzelf en is een vaardigheid. 

Onder mijn werknaam Van der Schoot advies ondersteun ik mensen bij het bepalen van de gewenste strategie: of het nu gaat om de beleidscyclus omzetten naar de praktijk of om een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

Ik analyseer met oog voor alle invalshoeken en verbind deze tot goed onderbouwde oplossingen, waar ik draagvlak voor zoek. De Omgevingswet zit volgens mij vol kansen, maar je moet ze wel weten te vinden. De geest van de wet is de geest van deze tijd. Het is interessant om daarmee aan de slag te gaan. Ik wil u daar graag bij helpen.
GUN
uzelf actuele kennis,
koop mijn nieuwe boek!
MENSELIJK
Oog voor mens en omgeving binnen de juridische puzzel.
NIEUWE STRUCTUREN
RO gaat nog te veel over de geijkte paden. Durf die los te laten.
DRAAGVLAK
RO bekijk je vanuit alle invalshoeken. Alleen dan krijg je mensen mee.
WAT VINDEN ANDEREN?
Ik volg de Trends- en actualiteitenmiddagen van Trees van der Schoot nu enkele jaren. Ik kan volmondig zeggen: een aanrader! Telkens is Trees erin geslaagd de ontwikkelingen op het terrein van de Ruimtelijke Ordening vlot en op heldere wijze uiteen te zetten. Zij heeft veel voeling met de gemeentelijke praktijk en komt met concrete tips. Zo heeft zij mij op het spoor gezet van de gemeentelijke coördinatieregeling. In Barneveld passen we die regeling nu geruime tijd veelvuldig en succesvol toe.
Jolmer de Goeij, Senior jurist / planoloog